Vedtekter

§ 1 Formål

Tysklandsfangene.no er en interesseorganisasjon for alle som måtte ha en interesse for den delen av krigshistorien fra 2. verdenskrig som omfatter nordmenn i fangenskap utenfor Norge, da i hovedsak i Tyskland, men også i noen omkringliggende okkuperte land. Foreningens interesseområde omfatter også evakueringen av de norske og danske fangene fra Tyskland og Neuengamme leiren i mars- og april dagene 1945.

Tysklandsfangene skal:

 • jobbe for å samle inn, bevare, formidle og spre kunnskap om norske personer som satt i fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer, fengsler og tukthus i Tyskland og nærliggende okkuperte land/områder.
 • jobbe for å samle inn, bevare, formidle og spre kunnskap om de norske fangene som ble reddet av den såkalte «hvite busser» aksjonen i mars og aprildagene 1945.
 • jobbe for å formidle denne kunnskapen til publikum og andre med interesse i prosjektene og informasjonen Tysklandsfangene.no måtte besitte på en enkel og oversiktlig måte, som f.eks. ved nettsiden Tysklandsfangene.no.
 • jobbe for å inngå samarbeid og/eller deling av informasjon om norske fanger med museer, arkiver og andre relevante institusjoner som befinner seg i Norge og internasjonalt.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Tysklandsfangene.no er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Tysklandsfangene.no er åpent for alle personer som måtte ha interesse

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sitt arbeid, men kan kreve refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med aktiviteter og prosjekter knyttet til foreningen. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Tysklandsfangene.nos høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle Tysklandsfangene.nos årsmelding
 • Behandle Tysklandsfangene.nos regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta Tysklandsfangene.nos budsjett
 • Velge:

a. styremedlem(mer)

b. valgkomite

§ 9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§ 10 Styret

Tysklandsfangene.no ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Tysklandsfangene.nos økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Tysklandsfangene.no utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§ 11 Grupper/avdelinger

Tysklandsfangene.no kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Tysklandsfangene.nos styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Tysklandsfangene.no, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Tysklandsfangene.no utad uten styrets godkjennelse.

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)

Oppløsning av Tysklandsfangene.no kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.